Politica privind semnalarea problemelor (Speak Up)

Canon se angajează pe deplin să asigure o guvernanţă eficientă, gestionarea riscurilor şi conformitatea în întreaga organizaţie şi, ca atare, are o abordare proactivă în ceea ce priveşte semnalarea problemelor legate de conduita neetică sau ilegală. Am creat un sistem de raportare a problemelor de conformitate, „Speak Up”, pentru a primi informaţii legate de problemele de conformitate, inclusiv încălcarea legilor sau a prevederilor Codului de conduită al Grupului Canon.

Confidenţialitatea informatorilor este păstrată cu stricteţe, iar protecţia împotriva represaliilor la locul de muncă este garantată. Lucrăm constant pentru a încuraja utilizarea adecvată a sistemului prin promovarea familiarizării cu acesta. Atunci când se primeşte un raport privind o posibilă încălcare a conformităţii, se lansează o investigaţie pentru a stabili faptele şi se ia o decizie finală cu privire la existenţa unei încălcări. În cazul în care se constată că a avut loc o încălcare a conformităţii, se iau măsurile corective necesare, precum şi măsuri de prevenire a repetării.

Dacă doriţi să semnalaţi o problemă, vă rugăm să faceţi clic aici