ACORD DE LICENȚĂ PENTRU UTILIZATORUL FINAL
pentru aplicația Canon Mini Print

Ultima actualizare:  13 octombrie 2020

IMPORTANT – A SE CITI CU ATENȚIE : Utilizarea acestei Aplicații (conform definiției de mai jos) este reglementată prin prezentul Acord de licență pentru utilizatorul final. Dacă sunteți de acord cu termenii Acordului, selectaţi butonul „Accept”de mai jos. Dacă nu sunteți de acord cu termenii Acordului, selectaţi butonul „Refuz” de mai jos și ștergeți pe loc Aplicația de pe dispozitivul dvs.

Prezentul Acord de licență pentru utilizatorul final („ALUF”) reprezintă un contract legal încheiat între Dvs. (ca persoană fizică sau persoană juridică unică) și Canon Europa N.V., în calitate de licențiator („Licențiator” sau „Canon”) al „Aplicației Canon Mini Print” („Aplicația”) care se conectează la imprimanta foto Canon Zoemini Mini și la Camera foto cu imprimare instantanee Canon Zoemini („Imprimanta”).  În prezentul document, „Dvs.” se referă la persoana fizică sau persoana juridică unică beneficiară a licenței acordate prin prezentul ALUF.  Utilizarea Aplicației se va face în condițiile prevăzute de prezentul ALUF. 

PRIN CONFIRMAREA ACCEPTĂRII PREZENTULUI ALUF SAU PRIN UTILIZAREA SUB ORICE FORMĂ A APLICAȚIEI, CONFIRMAȚI ȘI DECLARAȚI CĂ AȚI CITIT, AȚI ÎNȚELES ȘI VĂ OBLIGAȚI SĂ RESPECTAȚI TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE STIPULATE ÎN URMĂTOARELE: (1) PREZENTUL ALUF; (2) ORICARE LICENŢE ALE ORICĂROR TERŢI PENTRU PRODUSELE SOFTWARE ALE ACESTORA UTILIZATE ÎN SAU CU APLICAȚIA MENȚIONATĂ MAI JOS

DE ASEMENEA, DECLARAȚI CĂ SUNTEȚI PERSOANĂ MAJORĂ CONFORM LEGISLAȚIEI ŢĂRII AL CĂREI CETĂŢEAN SUNTEŢI ȘI CĂ AVEȚI DREPTUL SĂ ACCEPTAȚI ÎN NUME PROPRIU TERMENII PREZENTULUI ALUF. DACĂ NU ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII ȘI TOATE CONDIȚIILE DIN PREZENTUL ALUF ȘI/SAU NU AVEȚI AUTORITATEA DE A LE ACCEPTA ÎN NUMELE COMPANIEI DVS., NU INSTALAȚI ȘI NU UTILIZAȚI APLICAȚIA.

1. Aplicația pentru mobil . În contextul prezentului ALUF, termenul „Aplicație” va desemna (i) aplicația software oferită de Canon sub numele de marcă „Aplicația Canon Mini Print” pe care încercați să o descărcați din magazinul de aplicații Google Play™ al companiei Google Inc. („ Google ”), în vederea utilizării cu licenței împreună cu sau pe un dispozitiv mobil marca Android™,ori pe o altă platformă software Android, care funcționează pe un dispozitiv mobil fără fir sau în vederea utilizării cu licenţei împreună cu sau pe un dispozitiv mobil marca Apple®,ori pe o altă platformă software Apple, care funcționează pe un dispozitiv mobil fără fir (fiecare dintre acestea fiind denumite „ Dispozitiv ”), precum și (ii) documentația electronică aferentă a Aplicației.

2. Acordarea licenței. Canon vă acordă dreptul personal, revocabil, neexclusiv, netransferabil și limitat de a descărca, a instala și a utiliza Aplicația pe un singur Dispozitiv controlat de Dvs., precum și de a accesa și a utiliza Aplicația pe Dispozitivul respectiv, cu respectarea strictă a termenilor și a condițiilor prezentului ALUF. Prezentul ALUF este valabil și pentru actualizările sau suplimentele Aplicației originale, furnizate de Canon, dacă aceste actualizări sau suplimente vor fi livrate în condițiile prezentei; totuşi, Canon și licențiatorii săi nu au nicio obligație să vă furnizeze aceste actualizări și suplimente.

3. Restricții. Sunt interzise următoarele acțiuni: (i) decompilarea, refacerea codului sursă, dezasamblarea, tentativa de a deriva codul sursă al Aplicației sau decriptarea acesteia; (ii) modificarea, adaptarea, îmbunătățirea, perfecționarea, traducerea Aplicației sau crearea de lucrări derivate de la aceasta, indiferent de metodă; (iii) încălcarea oricăror legi, reglementări sau dispoziții cu privire la accesarea sau utilizarea de către Dvs. a Aplicației; (iv) eliminarea, modificarea sau ascunderea oricărei notificări cu privire la drepturile de proprietate (inclusiv a eventualelor anunțuri privind drepturi de autor sau mărci comerciale) ale Canon sau ale companiilor afiliate, ale partenerilor, ale furnizorilor sau ale licențiatorilor Aplicației, ori ascunderea sau modificarea în alt fel a Aplicației; (v) instalarea, utilizarea sau permiterea existenței Aplicației pe mai mult de un (1) Dispozitiv în orice moment sau pe orice alt dispozitiv mobil ori computer, cu excepția cazului în care descărcați separat Aplicația pe dispozitivele respective, fiecare descărcare fiind reglementată de o licență separată (fără ca această restricție să vă limiteze dreptul de a reinstala Aplicația pe Dispozitivul concret pentru care a fost descărcată); (vi) distribuirea Aplicației sau crearea de linkuri la aceasta pe mai multe Dispozitive în mai multe servicii; (vii) oferirea Aplicației printr-o rețea sau printr-un alt mediu care permite accesarea sau utilizarea pe mai multe Dispozitive sau de către mai mulți utilizatori în același timp.

4. Conținut generat de utilizator.

4.1 Orice conținut pe care îl transmiteți sau îl încărcați prin sau în Aplicație, indiferent de formă și mediu, este considerat „ Conținut generat de utilizator ”. Declarați și garantați că aveți dreptul să utilizați și să transmiteți toate elementele de Conținut generat de utilizator în Aplicația de pe Dispozitiv. Dacă generați, transmiteți, trimiteți sau postați prin Aplicație Conținut generat de utilizator, indiferent de formă sau mediu, prin prezenta acordați Canon, companiilor afiliate sau filialelor sale, precum și platformelor de dispozitive mobile, furnizorilor de servicii asociate și părţilor terţe autorizate de Canon să distribuie informațiile scanate și încărcate prin Aplicație, dreptul perpetuu, irevocabil, scutit de plata oricăror redevențe, global și neexclusiv de a adapta, a modifica, a formata, a șterge, a traduce, a transmite și a utiliza respectivele elemente de Conținut generat de utilizator, fără nicio obligație, notificare sau compensație către Dvs., exclusiv în următoarele scopuri: (1) imprimarea cu ajutorul imprimantei, prin intermediul Aplicației, a Conținutului generat de utilizator și (2) distribuirea Conținutului generat de utilizator prin Platforme deţinute de terţi (conform definiției de mai jos). Această licență este acordată companiei Canon, companiilor afiliate și filialelor sale, precum și platformelor de dispozitive mobile asociate, furnizorilor de servicii asociate și terțelor părți autorizate, pentru utilizarea elementelor de Conținut generat de utilizator în contextul Serviciilor și al versiunilor ulterioare sau modificate ale acestora.  Canon nu dobândește drept de proprietate asupra Conținutului generat de utilizator.

4.2 Sunteți de acord, acceptați și confirmați că atât compania Canon, companiile afiliate și filialele, cât și platformele pentru dispozitive mobile și furnizorii de servicii asociate, dar și părţile terţe autorizate de Canon să distribuie informațiile transmise sau încărcate prin Aplicație, au dreptul să modifice, să adapteze, să reformateze și să aducă alte modificări ori să utilizeze elementele Dvs. de Conținut generat de utilizator pentru a le aduce la standardele, protocoalele, formatele și cerințele compatibile cu Aplicația, în vederea imprimării Conținutului generat de utilizator cu Imprimanta sau în vederea distribuirii acestuia prin Platformele aferente părţilor terţe.

4.3 În afară de Conținutul generat de utilizator, Aplicația poate colecta anumite informații. Aceste informații:  (i) pot include informații tehnice despre Dispozitivul pe care funcționează Aplicația, (ii) pot fi necesare pentru asigurarea funcționării optime a Aplicației și (iii) pot fi utilizate în contextul asistenței tehnice oferite de Canon.

5. Notificare privind drepturile de proprietate intelectuală . Aplicația și toate drepturile, inclusiv, dar fără a se limita la drepturile de proprietate menţionate în prezenta (inclusiv, dar fără a se limita la exemplele date, codul sursă, codul obiect, imaginile, fotografiile, animațiile, videoclipurile, înregistrările audio, piesele muzicale, textele și „applets” din Aplicație, dar excluzând componentele software ale terţilor), materialele imprimate însoțitoare și toate copiile Aplicației, cu toate drepturile de proprietate intelectuală aferente (inclusiv toate drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale, secretele comerciale și drepturile de publicitate), sunt sub licenţă şi sunt proprietăţi ale Canon, ale companiilor sale afiliate sau ale licențiatorilor Canon. Cu excepția situațiilor stipulate explicit și fără ambiguitate în prezenta, Dvs. nu dețineți și Canon nu vă acordă niciun drept expres sau subînțeles (implicit, prin estoppel sau pe alt temei juridic) asupra sau referitor la respectivele drepturi de proprietate intelectuală. Canon, companiile sale afiliate sau licențiatorii săi păstrează toate drepturile de această natură. Luați cunoștință de și acceptați faptul că nu Canon, Apple, Google sau orice altă platformă ori furnizor de servicii care ține de Aplicație, ci Dvs. purtați întreaga răspundere pentru investigarea, apărarea, rezolvarea amiabilă și soluționarea în instanţă a tuturor reclamațiilor ori proceselor legate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală, precum și de alte daune apărute în urma utilizării sau accesării de către Dvs. a Aplicației.

6. Rezervarea drepturilor. Canon, companiile afiliate și filialele sale, precum și licențiatorii săi își rezervă toate drepturile pe care nu vi le acordă explicit prin prezentul ALUF.

7. Rezilierea. Prezentul ALUF intră în vigoare începând cu data la care confirmați acceptarea prezentului ALUF sau utilizați Aplicația în orice fel. Fără a aduce atingere celorlalte drepturi ale oricărui „Furnizor” (conform definiției din Secțiunea 9 de mai jos) sau celorlalte prevederi din prezenta, prezentul ALUF se reziliază fără preaviz dacă încălcați oricare dintre termenii sau condițiile pe care le stipulează. Sunteți de acord cu și acceptați această condiție. În acest caz, trebuie să distrugeți imediat toate copiile Aplicației, toate materialele aferente și toate componentele acesteia. Puteţi rezilia prezentul ALUF prin ștergerea Aplicației de pe Dispozitivul Dvs.

8. Imprimarea documentației. Documentația Aplicației este furnizată numai în format electronic. Aveți dreptul să imprimați documentația electronică respectivă. Trebuie să reproduceți și să includeți notificările privind drepturile de autor în toate copiile autorizate pe care le faceți documentației electronice sau Aplicației.

9. NEACORDAREA GARANȚIEI

9.1 APLICAȚIA ESTE FURNIZATĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICIO GARANȚIE SAU CONDIȚIE, EXPRESĂ SAU SUBÎNȚELEASĂ, INCLUSIV DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA EXEMPLELE DATE, GARANȚII ȘI CONDIȚII SUBÎNȚELESE DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE CU UN SCOP. SUPORTAȚI INTEGRAL TOATE RISCURILE LEGATE DE CALITATEA ȘI DE PERFORMANȚELE APLICAȚIEI.  DACĂ APLICAȚIA SE DEFECTEAZĂ, SUPORTAȚI INTEGRAL COSTURILE DE SERVICE, DE REPARAȚII SAU DE CORECTARE A ERORILOR. UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANȚIILOR SAU A CONDIȚIILOR SUBÎNȚELESE, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITAREA DE MAI SUS SĂ NU FIE VALABILĂ ÎN ACEST CAZ. DE ASEMENEA, ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ALTE DREPTURI CARE DIFERĂ DE LA UN STAT LA ALTUL, RESPECTIV DE LA O JURISDICȚIE LA ALTA.

9.2 CANON, COMPANIILE AFILIATE SAU FILIALELE SALE SAU LICENȚIATORII LOR, GOOGLE, FILIALELE, COMPANIILE AFILIATE SAU LICENȚIATORII GOOGLE, APPLE, FILIALELE, COMPANIILE AFILIATE SAU LICENȚIATORII APPLE, FURNIZORII DE PLATFORME DE DISPOZITIVE MOBILE SAU DE SERVICII ALE CANON (DENUMIȚI, ÎMPREUNĂ, „FURNIZORI”) NU GARANTEAZĂ (I) CĂ APLICAȚIA VA ÎNDEPLINI CERINȚELE DVS. SAU CĂ VA FUNCȚIONA FĂRĂ ÎNTRERUPERI ȘI FĂRĂ ERORI SAU (II) CĂ APLICAȚIA VA FI COMPATIBILĂ SAU INTEROPERABILĂ CU DISPOZITIVUL DVS. SAU CU UN ALT HARDWARE, SOFTWARE, ECHIPAMENT SAU DISPOZITIV INSTALAT PE SAU UTILIZAT ÎMPREUNĂ CU DISPOZITIVUL DVS. DE ASEMENEA, LUAȚI ACT DE FAPTUL CĂ PROBLEMELE DE COMPATIBILITATE ȘI INTEROPERABILITATE POT DUCE LA DEFECTAREA DISPOZITIVULUI SAU LA REDUCEREA RANDAMENTULUI ACESTUIA, ÎL POT STRICA DEFINITIV, POT DETERMINA PIERDEREA DATELOR DE PE DISPOZITIV, PRECUM ȘI DETERIORAREA SOFTWARE-ULUI ȘI A FIȘIERELOR DE PE ACESTA. LUAȚI CUNOȘTINȚĂ DE, ACCEPTAȚI ȘI APROBAȚI FAPTUL CĂ NICIUN FURNIZOR (INCLUSIV FURNIZORII DE TRANSMISII ȘI OPERATORII DE TELECOMUNICAȚII) NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERE CARE A FOST DETERMINATĂ DE PROBLEMELE DE COMPATIBILITATE, ORI INTEROPERABILITATE, SAU CARE A APĂRUT ÎN CONTEXTUL PROBLEMELOR RESPECTIVE.

9.3  ÎN LIMITELE MAXIME PERMISE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE, NICIUN FURNIZOR NU GARANTEAZĂ CĂ ELEMENTELE DE CONȚINUT PE CARE LE STOCAȚI SAU LE ACCESAȚI PRIN APLICAȚIE NU VOR FI AFECTATE ACCIDENTAL DE DETERIORĂRI, PIERDERI, ATACURI, VIRUȘI, INTERFERENȚE, ATACURI CIBERNETICE, PROBLEME DE SECURITATE SAU ȘTERGERE ÎN CONFORMITATE CU TERMENII PREZENTULUI ALUF. NICIUN FURNIZOR NU ÎȘI ASUMĂ NICIO RĂSPUNDERE ȘI TOȚI FURNIZORII ÎȘI DECLINĂ RĂSPUNDEREA ÎN LEGĂTURĂ CU ACESTEA, DACĂ APAR PROBLEME DE TIPURILE MENȚIONATE MAI SUS.

9.4 ACCESUL LA MATERIALELE ÎNCĂRCATE ȘI TRANSMISE DE PE DISPOZITIVUL DVS. SAU OBȚINUTE ÎN ALTĂ MANIERĂ PRIN UTILIZAREA APLICAȚIEI VA FI LA DISCREȚIA ȘI PE RISCUL DVS. VEȚI PURTA TOATĂ RĂSPUNDEREA PENTRU EVENTUALELE DETERIORĂRI SUFERITE DE DISPOZITIV ȘI PENTRU EVENTUALELE PIERDERI DE DATE DETERMINATE DE UTILIZAREA DE CĂTRE DVS. A APLICAȚIEI. DE ASEMENEA, LUAȚI ACT DE FAPTUL CĂ APLICAȚIA NU A FOST CONCEPUTĂ ȘI NU ESTE ADECVATĂ PENTRU UTILIZARE ÎN NICIO SITUAȚIE ȘI ÎN NICIUN MEDIU ÎN CARE LEGEA SAU REGLEMENTĂRILE INTERZIC DEFECȚIUNILE ȘI ÎNTÂRZIERILE, ERORILE ȘI IMPRECIZIILE ÎN CONȚINUTUL, DATELE SAU INFORMAȚIILE FURNIZATE PRIN APLICAȚIE.

10. NEASUMAREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNE.

10.1 NICIUN FURNIZOR NU-ȘI ASUMĂ RĂSPUNDEREA PENTRU NICIO DAUNĂ, INDIFERENT DE NATURA ACESTEIA ȘI DE SITUAȚIE. AICI SE INCLUD, FĂRĂ A SE LIMITA LA EXEMPLELE DATE, PIERDERILE DE INFORMAȚII ECONOMICE SAU PERSONALE, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII ECONOMICE ȘI CELELALTE DAUNE COMPENSATOARE, INCIDENTE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, PUNITIVE, SPECIALE SAU CU TITLU DE EXEMPLU, DETERMINATE DE APLICAȚIE, DE UTILIZAREA ACESTEIA SAU DE IMPOSIBILITATEA DE A O UTILIZA. ACEASTĂ PREVEDERE SE APLICĂ CHIAR DACĂ ORICARE DINTRE FURNIZORI SAU CHIAR TOȚI FURNIZORII AU FOST ANUNȚAȚI ÎN LEGĂTURĂ CU POSIBILITATEA PRODUCERII ACESTOR DAUNE, INCLUSIV A CELOR PROVOCATE SAU LEGATE DE: (I) ACCESAREA NEAUTORIZATĂ SAU ALTERAREA TRANSMISIILOR, A DATELOR, A CONȚINUTULUI GENERAT DE UTILIZATOR SAU A DISPOZITIVULUI DVS.; (II) ȘTERGEREA, DETERIORAREA SAU DEFECTAREA, IMPOSIBILITATEA DE STOCARE ȘI/SAU DE TRIMITERE ORI RECEPȚIONARE A TRANSMISIILOR, A DATELOR, A CONȚINUTULUI GENERAT DE UTILIZATOR SAU A DISPOZITIVULUI ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A APLICAȚIEI; (III) CONDUITA SAU DECLARAȚIILE ORICĂREI TERȚE PĂRȚI, APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. A APLICAȚIEI, INCLUSIV ÎN URMA ACCESĂRII SERVICIILOR UNOR PĂRŢI TERŢE SAU  (IV) ORICE ALTĂ SITUAȚIE LEGATĂ DE APLICAȚIE.

10.2  SUNTEȚI DE ACORD SĂ VĂ ASUMAȚI INTEGRAL RĂSPUNDEREA PENTRU OBȚINEREA REZULTATELOR PRECONIZATE, PENTRU INSTALAREA ȘI UTILIZAREA APLICAȚIEI, PRECUM ȘI PENTRU REZULTATELE OBȚINUTE CU AJUTORUL APLICAŢIEI. UNELE STATE SAU JURISDICȚII NU PERMIT LIMITAREA SAU EXCLUDEREA RĂSPUNDERII PENTRU DAUNELE INCIDENTE SAU PE CALE DE CONSECINȚĂ ORI PENTRU VĂTĂMĂRILE CORPORALE SAU DECESELE APĂRUTE DIN NEGLIJENȚA ORICĂRUIA DINTRE FURNIZORII MENȚIONAȚI ÎN PREZENTA, DECI ESTE POSIBIL CA LIMITĂRILE SAU EXCLUDERILE DE MAI SUS SĂ NU FIE VALABILE ÎN CAZUL DVS.

11. Legislaţie aplicabilă/restricții la export/conformitate cu normele legale.

Legislația aplicabilă pentru- prezentul ALUF este legislaţia aflată în vigoare în Anglia și Țara Galilor.

Prin prezenta vă obligați să nu exportați, să nu re-exportați, să nu livrați și să nu transmiteți Aplicația, orice parte a acesteia, informațiile și componentele media aferente, nici personal, nici prin agenți, nici direct, nici indirect, prin încălcarea legilor, reglementărilor sau ordonanțelor în vigoare privind controlul exportului, inclusiv, dar fără a se limita la exemplele date, Legea de administrare a exporturilor, adoptată de SUA în 1979 și legile și reglementările naționale sau europene, cu modificările ulterioare şi normele de aplicare ale acestora, în măsura în care se leagă de activitățile efectuate în contextul acestui Acord.

 Declarați și garantați că (i) nu vă aflaţi într-o țară aflată sub embargo impus de guvern sau care este considerată de guvernele unor țări relevante drept țară care „sponsorizează terorismul” și (ii) nu apăreți pe nicio listă a Guvernului SUA cu părți interzise sau restricționate, inclusiv pe lista Departamentului Trezoreriei cu Cetățeni special desemnați sau pe lista Departamentul de Comerț al SUA cu Persoane fizice și juridice respinse.

12. Alte reguli de utilizare, restricții, obligații, drepturi și notificări legate de aplicația pentru mobil.

12.1 Luați act de faptul că (i) prezentul ALUF se încheie exclusiv între Dvs. și Canon și că Google, Apple, furnizorii de platforme sau servicii pentru Aplicație nu sunt părți ale acordului și că (ii) întreaga răspundere pentru Aplicație și pentru conținutul acesteia o poartă Canon, şi nu Google sau Apple. Fără limitare, utilizarea de către Dvs. a Aplicației și a Serviciilor cu un Dispozitiv este reglementată de regulile de utilizare stabilite de Google sau Apple (în funcție de regulile care se aplică în cazul Dispozitivului), inclusiv, în cazul unui Dispozitiv Android, cele din documentul de aici: https://play.google.com/intl/en_us/about/play-terms.html sau accesibile prin Google Play ori (în cazul unui Dispozitiv Apple), condițiile prevăzute în documentul Termeni și condiții Apple App Store® de aici: https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html, ale cărui prevederi se consideră incluse prin referință în prezenta.

12.2   În nicio situație Google, filialele, companiile afiliate sau licențiatorii Google, Apple, filialele, companiile afiliate sau licențiatorii Apple sau furnizorii de platforme sau servicii pentru Aplicație (inclusiv furnizorii de transmisii și operatorii de telecomunicații) nu vor avea nicio răspundere legată de nicio reclamație a Dvs. sau a oricărei terțe părți privind Aplicația (inclusiv vânzarea și distribuirea acesteia) ori posesia sau utilizarea Aplicației de către Dvs. Aici se includ, fără a se limita la exemplele date, (i) reclamațiile în baza răspunderii pentru produs; (ii) reclamațiile privind neîndeplinirea de Aplicație a oricărei cerințe stabilite prin legile sau reglementări în vigoare și (iii) reclamațiile în baza legislației de protecție a consumatorului sau similare.

12.3   Cu excepția situațiilor prevăzute în această Secțiune 12.3, nimic din prezentul ALUF nu este menit să acorde și nu se va interpreta ca o acordare a unor drepturi, avantaje sau despăgubiri de orice natură vreunei persoane fizice sau persoane juridice unice (în afară de părțile semnatare ale prezentei), nici să creeze vreo obligație sau răspundere a unei părți față de persoanele fizice sau juridice menționate. Fără a aduce atingere prevederilor anterioare, luați cunoștință de și acceptați faptul că Apple și filialele Apple sunt beneficiare  ca părţi terţe ale prezentului ALUF și că, în urma acceptării de către Dvs. a acestor termeni și condiții, Apple va avea dreptul (și se va considera că Dvs. ați acceptat acest lucru) să vă impună prezentul ALUF, în calitate de beneficiar ca terţă parte al acestuia.

12.4   Google, filialele, companiile afiliate sau licențiatorii Google, Apple, filialele, companiile afiliate sau licențiatorii Apple nu au nicio răspundere legată de nicio reclamație a Dvs. sau a oricărei terțe părți privind Aplicația ori posesia sau utilizarea Aplicației de către Dvs. Aici se includ, dar fără a se limita la exemplele date, (i) reclamațiile în baza răspunderii pentru produs; (ii) reclamațiile privind neîndeplinirea de Aplicație a oricărei cerințe stabilite prin legile sau reglementările în vigoare și (iii) reclamațiile în baza legislației de protecție a consumatorului sau similare.

12.5 În urma utilizării aplicaţiei, puteţi fi taxat cu tarifele aferente utilizării de date. Canon nu răspunde pentru nicio sumă și niciun tarif de comunicații mobile asociat utilizării de către Dvs. a Aplicației. Luați legătura cu operatorul de telefonie mobilă pentru a afla ce tarife vi se pot percepe.  

13. Despăgubire.

13.1   Sunteți de acord să despăgubiți și să exonerați Furnizorii, precum și funcționarii, directorii, agenții și angajații acestora de orice răspundere legată de reclamații și solicitări, inclusiv pentru pierderi, răspunderi, reclamații, solicitări, daune, costuri sau cheltuieli, acțiuni în instanţă, procese, hotărâri judecătorești, despăgubiri, executări și măsuri, inclusiv de onorariile și costurile avocaților, din partea unor terțe sau a altor părți, determinate de:  (i) încălcarea de către Dvs. a oricărei declarații, garanții, obligații sau a oricărui angajament stipulat prin prezentul ALUF (sau orice altă încălcare de către Dvs. a acordului încheiat cu Canon în baza prezentului ALUF); (ii) orice informație, element de Conținut generat de utilizator sau orice alt material transmis, trimis sau furnizat de către Dvs. prin intermediul Dispozitivului sau (iii) încălcare de către Dvs. a oricărei legi, a oricărui drept al unei terțe părți, inclusiv încălcarea de către Dvs. a oricărui drept de proprietate intelectuală ori de altă natură a oricărei persoane fizice sau juridice.

13.2   Obligațiile referitoare la despăgubire stipulate în Secțiunea 13.1 de mai sus rămân valabile și după încheierea/rezilierea prezentului ALUF.

14. Date cu caracter personal

Canon colectează și analizează automat date tehnice despre utilizare de pe dispozitiv, pentru a facilita funcționarea acestuia. Pentru informații suplimentare despre datele pe care le colectăm și despre modul în care le utilizăm, consultați secțiile corespunzătoare ale Politicii de confidențialitate Canon pentru consumatori (https://myid.canon/canonid/#/policy?ui_language=en-GB).

Datele despre utilizare le colectăm prin Google Analytics. Pentru informații suplimentare despre Google Analytics, consultați www.google.com/policies/privacy/partners. Consultați capitolul „Cum utilizează Google datele când folosiți site-urile sau aplicațiile partenerilor săi”.

15. Termeni privind componentelsoftware ale părţilor terţe. Notificări.

15.1 Anumite porțiuni ale Aplicației pot utiliza sau include software de la terțe părți, pentru care sunt valabili termenii de licență open source și/sau pentru părţi terţe („ Software de la terțe părți ”). Luați cunoștință de, acceptați și aprobați faptul că dreptul Dvs. de a utiliza asemenea componente Software de la terțe părți ca parte a Aplicației sau în legătură cu aceasta, este reglementat prin termenii și condițiile licenței open source și/sau pentru părţi terţe aferente Software-ului de la terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la exemplele date, prin declarațiile, termenii de licență și exonerările pe care le conține. În cazul unui conflict între prevederile prezentului ALUF și termenii licențelor open source sau pentru părţi terţe, menționate mai sus, în ceea ce privește utilizarea de către Dvs. a Software-ului de la terțe părți în cauză, vor avea prioritate termenii licenței open source și/sau pentru părţi terţe.

15.2   Anumite porțiuni ale Aplicației vă permit să o conectați la unele platforme care nu sunt deținute sau exploatate de Canon, conform mențiunilor afișate în Aplicației („ Platforme ale terţilor ”) care vă pot solicita să vă conectați la contul Dvs. de pe Platforma terţilor. Luați cunoștință de, acceptați și aprobați exonerarea companiei Canon de orice răspundere pentru contul Dvs. de pe Platforma terţilor sau pentru orice activitate legată de utilizarea Platformelor terţilor, inclusiv, dar fără a vă limita la exemplele date, conectarea Dvs. la propriul cont de pe Platforma terţilor. 

15.3   Unele porțiuni ale Aplicației se furnizează cu notificări și licențe open source provenite de la comunitățile și terțele părți, care reglementează utilizarea porțiunilor respective. Licențele acordate în condițiile prezentului ALUF nu modifică nici drepturile, nici obligațiile Dvs. stipulate prin respectivele licențe open source. Cu toate acestea, prevederile din prezentul ALUF privind neacordarea garanției și limitarea răspunderii vor fi valabile pentru toate elementele Aplicației.

15.4   Android™, Google Play™ și mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile și siglele aferente reprezintă proprietatea Google Inc.

15.5 Apple®, App Store® și mărcile comerciale, mărcile de servicii, denumirile și siglele aferente reprezintă proprietatea Apple Inc. 

15.6 Următorii Termeni ale părţilor terţe se consideră incorporați în prezenta și incluși în acești Termeni de licență:

Dacă descărcați Aplicația, luați cunoștință de și acceptați următoarele acorduri de licență:

GPUImage2

Copyright (c) 2015, Brad Larson.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

Neither the name of the GPUImage framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GPUImage for Android

Copyright (c) 2012 CyberAgent, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Glide

Copyright (c) 2014 Google, Inc. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY GOOGLE, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL GOOGLE, INC. OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The views and conclusions contained in the software and documentation are those of the authors and should not be interpreted as representing official policies, either expressed or implied, of Google, Inc.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/disklrucache:

Copyright (c) 2012 Jake Wharton

Copyright (c) 2011 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_decoder:

Copyright (c) 2013 Xcellent Creations, Inc.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

---------------------------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/AnimatedGifEncoder.java and third_party/gif_encoder/LZWEncoder.java:

No copyright asserted on the source code of this class. May be used for any purpose, however, refer to the Unisys LZW patent for restrictions on use of the associated LZWEncoder class. Please forward any corrections to kweiner@fmsware.com.-----------------------------------------------------------------------------

License for third_party/gif_encoder/NeuQuant.java

Copyright (c) 1994 Anthony Dekker

NEUQUANT Neural-Net quantization algorithm by Anthony Dekker, 1994. See "Kohonen neural networks for optimal colour quantization" in "Network: Computation in Neural Systems" Vol. 5 (1994) pp 351-367. for a discussion of the algorithm.

Any party obtaining a copy of these files from the author, directly or indirectly, is granted, free of charge, a full and unrestricted irrevocable, world-wide, paid up, royalty-free, nonexclusive right and license to deal in this software and documentation files (the "Software"), including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons who receive copies from any such party to do so, with the only requirement being that this copyright notice remain intact.

SDWebImage

Copyright (c) 2009-2017 Olivier Poitrey rs@dailymotion.com

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook iOS SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS ORIMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Facebook Android SDK

Copyright (c) 2014-present, Facebook, Inc. All rights reserved.

You are hereby granted a non-exclusive, worldwide, royalty-free license to use, copy, modify, and distribute this software in source code or binary form for use in connection with the web services and APIs provided by Facebook.

As with any software that integrates with the Facebook platform, your use of this software is subject to the Facebook Developer Principles and Policies [http://developers.facebook.com/policy/]. This copyright notice shall be included in all copies or substantial portions of the software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

Firebase Authentication for iOS

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Google Photos Library Client

Copyright (c) 2018, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Dropbox SDK-Java

Copyright (c) 2015 Dropbox Inc., http://www.dropbox.com/

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

ZipArchive

Copyright (c) 2010-2015, Sam Soffes, http://soff.es

The MIT License (MIT)

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library

 version 1.2.11, January 15th, 2017

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.  In no event will the authors be held liable for any damages   arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Firebase Analytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Protobuf.framework

Copyright 2018, Google Inc.  All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of Google Inc. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Android Jetpack (AndroidX)

Copyright (c) 2020 The Android Open Source Project

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Kotlin Standard Library

Copyright (c) 2010-2020 JetBrains s.r.o. and Kotlin Programming Language contributors

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Open Source Computer Vision Library (OpenCV)

Copyright (c) 2018, OpenCV team

OpenCV is used in Programs under the following license:  License Agreement For Open Source Computer Vision Library (3-clause BSD License)

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the names of the copyright holders nor the names of the contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

This software is provided by the copyright holders and contributors "as is" and any express or implied warranties, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose are disclaimed. In no event shall copyright holders or contributors be liable for any direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages (including, but not limited to, procurement of substitute goods or services; loss of use, data, or profits; or business interruption) however caused and on any theory of liability, whether in contract, strict liability, or tort (including negligence or otherwise) arising in any way out of the use of this software, even if advised of the possibility of such damage.

OKHttp

Copyright 2016 Square, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Leanplum

Copyright (c) 2017, Leanplum

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

FirebaseCrashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Firebase Analytics & Crashlytics

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License.

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit for Firebase (iOS)

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ML Kit

Copyright (c) 2020, Google, Inc.

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. 

You may obtain a copy of the License at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.   See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

16. Diverse . Prezentul ALUF, inclusiv documentele incorporate prin referință, reprezintă acordul complet între Dvs. și Canon în ceea ce privește Aplicația; (i) înlocuiește toate comunicările, propunerile și declarațiile anterioare și actuale, orale sau scrise referitoare la această temă și (ii) are prioritate față de orice termen contrar sau suplimentar al oricărei confirmări sau comunicări de natură similară între părți în perioada de valabilitate a prezentului ALUF. Dacă oricare dintre prevederile prezentului ALUF devine nulă, celelalte prevederi rămân valabile, cu excepția cazului în care valabilitatea mai susmenționată ar submina scopul prezentului ALUF. Prezentul ALUF va fi pus în aplicare în limita maximă permisă de legislația în vigoare. Nicio modificare a prezentului ALUF nu produce efecte decât dacă a fost făcută în scris și semnată de un reprezentant autorizat corespunzător al fiecărei părți. Prezentul ALUF produce obligații și drepturi pentru moștenitorii, urmașii și cesionarilor părților semnatare. Dacă oricare dintre părți se abține de la exercitarea vreunui drept care are la bază încălcarea de către cealaltă parte a prevederilor prezentului ALUF, acest lucru nu se va interpreta ca o renunțare la drepturile legate de încălcările ulterioare ale prevederilor respective sau la oricare alt drept în baza prezentei.

© 2020 Canon Europa N.V., Țările de Jos. Toate drepturile rezervate.